60811500 - ZOOINJINERIYA YILQICHILIK VA TUYACHILIK

60811500 - Zooinjineriya yilqichilik va tuyachilik